اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 11 اردیبهشت 1400
گزارش تصویری تقدیر از کارگران نمونه شرکت نفت پاسارگاد

  گزارش تصویری تقدیر از کارگران نمونه شرکت نفت پاسارگاد

به مناسبت روز جهانی کارگر از کارگران نمونه در کارخانه های شرکت نفت پاسارگاد تقدیر شد.

گزارش تصویری تقدیر از کارگران شرکت نفت پاسارگاد در کارخانه های این شرکت

تصاویر
 • گزارش تصویری تقدیر از کارگران نمونه شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری تقدیر از کارگران نمونه شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری تقدیر از کارگران نمونه شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری تقدیر از کارگران نمونه شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری تقدیر از کارگران نمونه شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری تقدیر از کارگران نمونه شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری تقدیر از کارگران نمونه شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری تقدیر از کارگران نمونه شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری تقدیر از کارگران نمونه شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری تقدیر از کارگران نمونه شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری تقدیر از کارگران نمونه شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری تقدیر از کارگران نمونه شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری تقدیر از کارگران نمونه شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری تقدیر از کارگران نمونه شرکت نفت پاسارگاد