اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 13 بهمن 1399
مناقصه خرید رنگ و تینر بهمن ماه ۹۹

  مناقصه خرید رنگ و تینر بهمن ماه ۹۹

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-14-99/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به خرید رنگ و تینر از طریق مناقصه اقدام نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 13/11/1399 لغایت 21/11/1399 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 02/12/1399 به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند.
تهران– سعادت آباد- بلوار دریا- خیایان مطهری شمالی- کوچه ساحل دوم شرقی- انتهای کوچه-پلاک 37- مدیریت پشتیبانی- تلفن 23036333.
حجم مناقصه: رنگ:150.000 کیلوگرم تینر: 58.000 کیلوگرم.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده تضمین شرکت در مناقصه به میزان 1.630.000.000 ریال(یک میلیارد و ششصد و سی میلیون ریال) می باشد که می بایست به صورت الف- ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار یا ب- چک بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد یا ج – واریز وجه نقد به شماره حساب 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد باشد.
مدت تحویل : از زمان ابلاغ قرارداد به مدت یکسال خورشیدی می باشد.
محل تحویل موضوع: بندرعباس- جاده اسکله شهید رجایی- بعد از پالايشگاه بندرعباس- واحد قيرسازي- شركت نفت پاسارگاد .
مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت(اشخاص حقوقی) به همراه کارت شناسایی معتبر.
پیش پرداخت مطابق با اسناد مناقصه: 25% مبلغ قرارداد در قبال ضمانت نامه معتبر بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار.
به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه است.
درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید
تصاویر
  • مناقصه خرید رنگ و تینر بهمن ماه ۹۹