اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 10 شهریور 1399
مزایده ضایعات آهنی

  مزایده ضایعات آهنی

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد ضایعات آهنی به میزان تقریبی مندرج در اسناد مزایده را به صورت یکجا از طریق مزایده به اشخاص واجد شرایط به فروش برساند، متقاضیان می توانند نسبت به مراجعه جهت دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.

آگهی مزایده- شرکت نفت پاسارگاد-1-99/ز-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد ضایعات آهنی به میزان تقریبی مندرج در اسناد مزایده را به صورت یکجا از طریق مزایده به اشخاص واجد شرایط به فروش برساند، متقاضیان می توانند نسبت به مراجعه جهت دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.

 1. مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: سپرده تضمین شرکت در مزایده به میزان 72.500.000 ریال (هفتاد و دو میلیون و پانصد هزار ریال) می باشد که می بایست به صورت چک بانکی رمزدار بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد و یا واریز جه نقد به حساب جاری جام به شماره 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد باشد.
 2. محل دپوی ضایعات: اراک-شازند-پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند- واحد قیرسازی نفت پاسارگاد.
 3. مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مزایده: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت(اشخاص حقوقی) به همراه کارت شناسایی و اشخاص حقیقی با کارت شناسایی.
 4. آدرس دریافت اسناد و تحویل پاکت ها مطابق با مندرجات اسناد مزایده:
  1. تهران سعادت آباد - بلوار دریا-خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-مدیریت پشتیبانی-23036333

(تذکر: تحویل پاکت ها در تهران حتما می بایست به دبیرخانه مرکزی نفت پاسارگاد صورت پذیرد)

 1.  اراک-شازند-پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند- واحد قیرسازی نفت پاسارگاد-دفتر پشتیبانی کارخانه. 5-33674541-086.     
 1.    مهلت دریافت اسناد مزایده: در ساعات اداری از تاریخ 10/06/1399 لغایت 19/06/1399. (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی).
 2. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 30/06/1399 میباشد.
 3. به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مزایده، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد
 • هزینه آگهی و کارشناسی قیمت پایه مزایده بعهده برنده مزایده است.
 • درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مزایده گزار ایجاد نمی نماید.

 

 

تصاویر
 • مزایده ضایعات آهنی