اخبار

تاریخ انتشار: پنجشنبه 19 تیر 1399
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  شرکت نفت پاسارگاد

  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت نفت پاسارگاد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام) 

تصاویر
  • آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  شرکت نفت پاسارگاد
فایل های پیوستی