مناقصه و مزایده

تاریخ انتشار: شنبه 06 مهر 1398
مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت بازرسی فنی کارخانه ها، پایانه ها و پروژه ها

  مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت بازرسی فنی کارخانه ها، پایانه ها و پروژه ها

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-06/98/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت بازرسی فنی کارخانه ها، پایانه ها و پروژه های خود از طریق مناقصه اقدام نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 06/07/1398 لغایت 13/07/1398 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه تاریخ 24/07/1398 به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند.

  1. تهران سعادت آباد- بلوار دریا- خیایان مطهری شمالی- کوچه ساحل دوم شرقی- انتهای کوچه-پلاک 37- امور حقوقی و قراردادها- تلفن 23036218-23036214.
  2. مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده تضمین شرکت در مناقصه به میزان 230.000.000 ریال(دویست و سی میلیون ریال) می باشد که می بایست به صورت الف- ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار یا ب- چک رمزدار بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد یا ج واریز وجه نقد به شماره حساب 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد باشد.
  3. مدت تحویل : از زمان ابلاغ قرارداد به مدت دو سال می باشد.
  4.  محل اجرای موضوع مناقصه: کلیه کارخانه ها، پایانه ها و پروژه های شركت نفت پاسارگاد مطابق با نشانی های مندرج در اسناد مناقصه مي باشد.
  5. مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت(اشخاص حقوقی) به همراه کارت شناسایی معتبر.
  6. به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه است.
  • درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید

 

تصاویر
  • مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت بازرسی فنی کارخانه ها، پایانه ها و پروژه ها