اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 30 آبان 1394

  برنامه عرضه داخلي قير در روز شنبه تاريخ 30 آبان ماه 1394

باسلام و احترام ، عرضه انواع قير در روز شنبه تاريخ 30/آبان ماه/94 به شرح ذيل تقديم مي گردد.

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نوع قرارداد

نقدي

کارخانه تهران

70/60

8475

3000

3000

نقدی

کارخانه تهران

100/85

8475

1000

1000

نقدی

کارخانه تهران

MC250

12281

300

300

نقدی

كارخانه اراك

70/60

8175

3000

3000

نقدی

كارخانه اراك

100/85

8175

1000

1000

نقدی

کارخانه بندرعباس

MC250

12281

400

400

نقدی

کارخانه بندرعباس

70/60

8584

500

500

نقدی

کارخانه آبادان

MC250

12281

200

200

نقدی

کارخانه شیراز

70/60

8293

500

500

سلف

جمع

9900

9900

 


شرط ضمن عقد فروش:

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .