مناقصه و مزایده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 تیر 1398
آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-05/98/ن-م

  آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-05/98/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به بهسازی سیستم اعلام و اطفای حریق CO2 ساختمان برق کارخانه آبادان خود شامل تامین و خرید تجهیزات، اجرا، نصب، راه اندازی و آموزش سیستم، از طریق مناقصه اقدام نماید

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-05/98/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به بهسازی سیستم اعلام و اطفای حریق CO2 ساختمان برق کارخانه آبادان خود شامل تامین و خرید تجهیزات، اجرا، نصب، راه اندازی و آموزش سیستم، از طریق مناقصه اقدام نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 26/04/1398 لغایت 02/05/1398 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 12/05/1398 به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند.

  1. تهران سعادت آباد- بلوار دریا- خیایان مطهری شمالی- کوچه ساحل دوم شرقی- انتهای کوچه-پلاک 37- امور حقوقی و قراردادها- تلفن 23036218-23036214.
  2. مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده تضمین شرکت در مناقصه به میزان 140.000.000 ریال(یکصد و چهل میلیون ریال) می باشد که می بایست به صورت الف- ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار یا ب- چک رمزدار بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد یا ج واریز وجه نقد به شماره حساب 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد باشد.
  3. مدت تحویل : از زمان ابلاغ قرارداد به مدت شش ماه خورشیدی می باشد.
  4.  محل تحویل و اجرای موضوع مناقصه: آبادان- پالايشگاه آبادان- واحد قيرسازي- ساختمان substation کارخانه آبادان سايت شركت نفت پاسارگاد ميباشد.
  5. مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت(اشخاص حقوقی) به همراه کارت شناسایی معتبر.
  6. به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه است.
  • درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید

 

تصاویر
  • آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-05/98/ن-م
فایل های پیوستی