اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 02 تیر 1398
مناقصه خرید رنگ و تینر

  مناقصه خرید رنگ و تینر

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به خرید رنگ و تینر از طریق مناقصه اقدام نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 18/03/1398 لغایت 26/03/1398 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 15/04/1398 به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند.

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-03/98/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به خرید رنگ و تینر از طریق مناقصه اقدام نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 18/03/1398 لغایت 26/03/1398 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 15/04/1398 به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند.

1-      تهران سعادت آباد- بلوار دریا- خیایان مطهری شمالی- کوچه ساحل دوم شرقی- انتهای کوچه-پلاک 37- امور حقوقی و قراردادها- تلفن 23036218-23036214.

2-      حجم مناقصه: رنگ:72.000 کیلوگرم     تینر: 31.765 لیتر.

3-      مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده تضمین شرکت در مناقصه به میزان 314.000.000 ریال( سیصد و چهارده میلیون ریال) می باشد که می بایست به صورت الف- ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار یا ب- چک بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد یا ج واریز وجه نقد به شماره حساب 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد باشد.

4-      مدت تحویل : از زمان ابلاغ قرارداد به مدت یکسال خورشیدی می باشد.

5-       محل تحویل موضوع: بندرعباس- جاده اسکله شهید رجایی- بعد از پالايشگاه بندرعباس- واحد قيرسازي- شركت نفت پاسارگاد .

6-      مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت(اشخاص حقوقی) به همراه کارت شناسایی معتبر.

7-      به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

·         هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه است.

·         درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید

 

تصاویر
  • مناقصه خرید رنگ و تینر