اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 24 اردیبهشت 1398
آگهی مزایده ورق های مازاد

  آگهی مزایده ورق های مازاد

آگهی مزایده- شرکت نفت پاسارگاد-2-98/ز-م

 

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد ورق های مازاد عرض 220MM ضخامت 6/0 خود را به میزان تقریبی 194.000 کیلوگرم  از طریق مزایده به فروش برساند، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده، در ساعات اداری از تاریخ 23/02/1398 لغایت31/02/1398 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات حود ر نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 11/03/1398 به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند.

1-      تهران سعادت آباد - بلوار دریا-خیابان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-امور قراردادها- تلفن 23036218-23036214.

2-      مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده : سپرده تضمین شرکت در مزایده به میزان 1.000.000.000 ریال(یک میلیارد ریال) می باشد که می بایست به صورت چک بانکی رمزدار بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد و یا واریز جه نقد به حساب جاری جام به شماره 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد باشد.

3-      قیمت پایه موضوع مزایده: مطابق با جدول بخش 4 مندرج در اسناد مزایده.

4-      مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مزایده : معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت(اشخاص حقوقی) به همراه کارت شناسایی و اشخاص حقیقی با کارت شناسایی.

5-      به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مزایده، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

·         هزینه آگهی و کارشناسی بعهده برنده مزایده است.

·         درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مزایده گزار ایجاد نمی نماید.

 

فایل روزنامه آگهی مزایده ورق مازاد

تصاویر
  • آگهی مزایده ورق های مازاد