اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 07 آذر 1394

  آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی پیمانکاران فعال در زمینه تامین مواد ، طبخ ، حمل و توزیع غذای در شهر تهران اقدام نماید ، لذا متقاضیانی که تمایل در ارزیابی کیفی دارند می توانند نسبت به ارائه مستندات و سوابق کاری مربوطه به شرح ذیل اقدام نمایند.

الف- ارائه تصویر قراردادهای مرتبط حداقل برای بازه زمانی 5 سال گذشته.

ب‌-   ارائه تصویر مستندات مربوطه(سند مالکیت و یا اجاره نامه) خودروهای دارای یخچال و دارای گرم کن از هر کدام حداقل 2 دستگاه جهت حمل غذا.

ج- ارائه رضایت نامه از کارفرمایان قبلی حداقل سه مورد.

تذکر: به منظور ارزیابی کیفی و بهداشتی متقاضیان ، شرکت نفت پاسارگاد مختار می باشد نسبت به بازدید سرزده از آشپزخانه ها و رستوران های متقاضیان اقدام نماید ، لذا کلیه متقاضیانی که نسبت به ارائه سوابق خود اقدام نموده اند ضمن تایید این موضوع ، می بایست آمادگی بازدید را داشته باشند و صورت ممانعت از بازدید سرزده از روند بررسی خارج میشوند.

- نشانی محل ارائه مستندات و سوابق کاری : تهران سعادت آباد - بلوار دریا-خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچهپلاک37-دبیرخانه مرکزی.

- شماره تماس : 23036211-23036218

- آخرین مهلت ارائه مستندات: تا ساعت 16:30 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ 16/09/1394 میباشد.

درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای شرکت نفت پاسارگاد ایجاد نمی نماید و صرفا به منزله ارزیابی متقاضیان می باشد.