مناقصه و مزایده

تاریخ انتشار: یکشنبه 08 اردیبهشت 1398
مناقصه خرید دستگاه های ذخیره ساز به همراه نصب و راه اندازی بر روی سرور

  مناقصه خرید دستگاه های ذخیره ساز به همراه نصب و راه اندازی بر روی سرور

آگهی مناقصه شماره 01-98/ن-م-مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت نفت پاسارگاد

موضوع مناقصه : خرید تجهیزات مندرج در جدول ذیل از اشخاص واجد شرایط.

ردیف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

1

01-98/ن-م

خرید دستگاه های ذخیره ساز به همراه نصب و راه اندازی بر روی سرور مطابق با اسناد مناقصه

115.000.000 ریال

 

1-      نوع تضمین شرکت در مناقصه: به صورت یکی از موارد ذیل :

الف ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار. ب- چک رمزدار بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد. ج واریز وجه نقد به شماره حساب 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد.

2-      زمان دریافت اسناد مناقصه : در ساعت اداری از تاریخ 07/02/1398 لغایت 14/02/1398 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی).

3-      مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت به همراه کارت شناسایی معتبر.

4-      آدرس دریافت اسناد و تحویل پاکت ها مطابق با مندرجات اسناد مناقصه: تهران سعادت آباد - بلوار دریا-خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-امور قراردادها- تلفن 23036218-23036214

(تذکر: تحویل پاکت ها حتما می بایست به دبیرخانه مرکزی نفت پاسارگاد صورت پذیرد)

5-      آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 28/02/1398 میباشد.

6-       به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

·         هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه است.

·         درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.


تصاویر
  • مناقصه خرید دستگاه های ذخیره ساز به همراه نصب و راه اندازی بر روی سرور