اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 27 تیر 1395

  عرضه انواع قير در روز دوشنبه مورخ 28 تیرماه 95

موضوع :" برنامه عرضه داخلي قير در روز دوشنبه تاریخ 28/04/95 "

باسلام و احترام ،

عرضه انواع قير در روز دوشنبه تاريخ 28/تیر ماه/95 به شرح ذيل تقديم مي گردد.

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نقدی

کارخانه تهران

70/60

6300

2000

3000

کارخانه تهران

PG 70-16

6820

1000

2000

کارخانه تهران

Mc250

9980

200

300

کارخانه اراک

PG 64-22

6250

2000

3000

کارخانه اراک

100/85

5950

6000

7000

کارخانه اراک

70/60

5950

1000

2000

    کارخانه شیراز

PG 64-16

6350

1000

2000

    کارخانه تبریز

100/85

6300

1000

2000

    کارخانه آبادان

Mc250

9980

100

200

    کارخانه آبادان

70/60

6400

1000

2000

کارخانه بندرعباس

70/60

6720

500

1000

کارخانه بندرعباس

Mc250

9860

200

300

جمع

16000

24800شرط ضمن عقد فروش:

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .