اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 16 اسفند 1394

  عرضه صادراتی روز دوشنبه مورخ 94/12/17

احتراماً، بدینوسیله عرضه صادراتی محصولات این شرکت روز دوشنبه مورخ 17/12/94 در بورس كالا به شرح جدول زير می باشد. مقتضي است دستور فرماييد هماهنگي هاي لازم در اين خصوص بعمل آيد.

v     جدول اصلی عرضه:

ردیف

محل توليد محصول

گرید قیر

حداقل عرضه (تن)

حداکثر عرضه (تن)

بسته بندی

نحوه تحویل

قیمت  (دلار)

1

كارخانه اراک

70/60

5.000

15.000

فله

FOB-بندرعباس

201

2

كارخانه اراک

50/40

5.000

10.000

فله

FOB-بندرعباس

201

3

کارخانه شیراز

VG30

5.000

15.000

فله

FOB-بندرعباس

205

4

کارخانه شیراز

VG40

1.000

5.000

فله

FOB-بندرعباس

212

5

کارخانه شیراز

VG30

5.000

15.000

بشکه

FOB-بندرعباس

252

6

کارخانه شیراز

VG40

1.000

5.000

بشکه

FOB-بندرعباس

258

7

كارخانه اراک

70/60

5.000

15.000

بشکه

FOB-بندرعباس

248

8

كارخانه اراک

100/85

1.000

5.000

بشکه

FOB-بندرعباس

248

9

كارخانه اراک

50/40

1.000

5.000

بشکه

FOB-بندرعباس

248

10

کارخانه آبادان

70/60

10.000

20.000

فله

FOB-بندرامام خمینی

187

11

کارخانه شیراز

VG30

5.000

10.000

فله

FOB-بندرامام خمینی

194

12

کارخانه آبادان

50/40

1.000

5.000

فله

FOB-بندرامام خمینی

190

13

كارخانه تهران

70/60

1.000

10.000

فله

FCA-تهران

175

14

كارخانه تهران

100/85

1.000

5.000

فله

FCA-تهران

175

15

كارخانه اراک

70/60

10.000

20.000

فله

FCA-اراک

172

16

كارخانه اراک

100/85

1.000

5.000

فله

FCA-اراک

172

v     نحوه تسویه مالی:

·         نحوه تسویه به صورت ریالی و نقدی و مبناي تبدیل قیمت­ها به ریال ، نرخ دلار مبادله ای بانک مرکزی در تاریخ معامله در بورس کالا می باشد.

·         مشتری می بایست ظرف مدت حداکثر 5 روز کاری پس از معامله نسبت به پرداخت نقدی 5% مبلغ معامله به عنوان پیش پرداخت به حساب شرکت نفت پاسارگاد اقدام نماید. وجه دریافتی نقدی نزد فروشنده خواهد بود و حواله فروش آن همراه با آخرین محموله صادر خواهد شد.

·         در خصوص محموله ای FCA، مشتری می بایست قبل­ از صدور حواله اقدام ­به واریز کل وجه ­حواله مورد درخواست نماید.

·         درخصوص محموله های FOB ، 20% مبلغ محموله مورد درخواست می بایست به هنگام اعلام بوکینگ یا اعلام ETA بصورت نقدی پرداخت گردد. الباقی وجه کالا حداکثر 2 روز از تاریخ اظهار نامه تسویه کامل گردد (مشروط بر اینکه کل وجه کالای معامله شده ظرف 45 روز تقویمی از تاریخ معامله در بورس ، تسویه گردد). در صورت عدم تسویه در زمان اعلام شده ، کلیه هزینه های مربوط به توقف کشتی یا کانتینرها بعهده خریدار می باشد.

v     تخفیفات:

·         تخفیف برداشت: مشتریان در صورت برداشت محصول خریداری شده در طی زمان تعیین شده (45 روز تقویمی از تاریخ معامله در بورس کالا ) از محل عرضه جاری مشمول تخفیفاتی به شرح جدول زیر خواهند بود. لازم به ذکر است مبنای محاسبه کلیه تخفیفات ، نرخ دلار مبادله­ای در تاریخ معامله می باشد.

ردیف

مقدار برداشت طی 45 روز تقویمی از تاریخ معامله در بورس کالا

میزان تخفیف

1

مقدار  برداشت از 500 تن تا 2.000 تن

4 دلار مبادله ای به ازای هر تن برداشت

2

مقدار برداشت از 2.000 تن تا 5.000 تن

6 دلار مبادله ای به ازای هر تن برداشت

3

برداشت بالاتر از 5.000 تن

8 دلار مبادله ای به ازای هر تن برداشت

ü      برای خریدارانی که از تاریخ 01/06/94 لغایت 29/12/94 بیش از85.000  تن  ؛ برداشت انواع محصول را داشته باشند ، به ازاء هر تن برداشت، معادل 6  دلار مبادله ای تخفیف منظور می گردد (اضافه بر تخفیفات جدول فوق).

v     مهلت برداشت و زمان تحویل:

·         مهلت برداشت و تسویه مالی کلیه خرید های انجام شده 45 روز تقویمی پس از تاریخ معامله در بورس کالا خواهد بود. لذا در صورت عدم تسویه و یا عدم برداشت  کل کالای خریداری شده در موعد مذکور، فروشنده می تواند ضمن ابطال مقدار باقیمانده معامله، نسبت به دریافت جرائم متعلقه به مبلغ 5% ارزش مقدار باقیمانده مورد معامله از محل پیش پرداخت قرارداد اقدام نماید.

·         زمان شروع تحویل کالا حداقل یک روز کاری و حداکثر 5 روز کاری پس از تسویه مالی میباشد.

v     نحوه فروش FCA:

·      مسئولیت آماده سازی اسناد مورد نیاز جهت صادرات بعهده شرکت نفت پاسارگاد می باشد ولی کلیه هزینه های مربوط به اظهار صادراتی به عهده خریدار می باشد .

·         کلیه شرکتهای خریدار فروش های FCA، باید در زمان صدور حواله چک تضمین جهت 9% مالیات بر ارزش افزوده ارائه نمایند. چک اخذ شده ظرف مدت 60 روز پس از تاریخ حواله در صورت ارائه اظهار نامه گمرکی مرتبط مسترد می گردد، در غیر اینصورت اقدامات لازم در خصوص وصول چک ارائه شده انجام می گردد.

v     نحوه فروش FOB :

·         خریداران قیر با ترم تحویل FOB، از پرداخت 9% تضمین صادرات کالا معاف خواهند بود.

·          هزینه THC بشکه FOB به عهده خریدار می باشد .

·         در صورتیکه کانتینرهای مربوط به بوکینگهای اعلامی خریدار در محوطه و انبار بارچینی کانتینرها بماند، کلیه هزینه های مربوط به توقف کانتینر ، دموراژ و انبارداری به عهده خریدار میباشد.

v     سایر توضیحات:

·         تغییر ترم فروش از FCA به FOB و بالعکس ، با موافقت طرفین و با احتساب هزینه های تغییر ترم قابل انجام است.

·         در صورت درخواست خریدار جهت دریافت بشکه و یا بیتوپلاست به صورت پالت شده، خدمات پالتایز با دريافت 15 دلار مبادله ای پرميوم قابل انجام است.

·         حداقل مقدار خريد براي هر مشتري 100 تن  مي باشد .

·         مشتریان میبایست نسبت به ارائه مدارک آگهی ثبت شرکت ، آگهی آخرین تغییرات شرکت، گواهی شخص دارای امضای مجاز اقدام نمایند(شرکتهای خارجی می بایست علاوه بر مدارک مذکور نسبت به معرفی نماینده تام الاختیار در ایران که به تایید سفارت ایران در کشور متبوع رسیده است اقدام نمایند). تسویه اعتباری خریدهای انجام شده در بورس کالا و یا صدور حواله منوط به ارائه مدارک مذکور می باشد .

·         ملاک کیفیت محصول ارائه شده به خریدار ، نتایج آزمایشگاه نفت پاسارگاد می باشد و نمونه گیری از محموله ها درصورت درخواست خریدار ، با حضور نمایندگان طرفین انجام خواهد شد . خریدار مخیر به انتخاب شرکت بازرسی به هزینه خود جهت صدور گواهی های مورد نیاز بازرسی می باشد .

·         شرکت نفت پاسارگاد در صورتی اقدام به تایید فرم تسویه اعتباری بورس کالا می نماید که مشتری 5% مبلغ معامله را به حساب این شرکت واریز نماید .