اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 اسفند 1394
گزارش تصویری از هفته درختکاری در شرکت نفت پاسارگاد

  گزارش تصویری از هفته درختکاری در شرکت نفت پاسارگاد

به مناسبت هفته درختکاری، پرسنل شرکت نفت پاسارگاد در ستاد و کارخانه ها نسبت به غرس نهال اقدام کردند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد، گزارش تصویری ذیل گوشه ای از اقدامات انجام شده در گرامیداشت این هفته است.

تصاویر
 • گزارش تصویری از هفته درختکاری در شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری از هفته درختکاری در شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری از هفته درختکاری در شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری از هفته درختکاری در شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری از هفته درختکاری در شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری از هفته درختکاری در شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری از هفته درختکاری در شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری از هفته درختکاری در شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری از هفته درختکاری در شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری از هفته درختکاری در شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری از هفته درختکاری در شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری از هفته درختکاری در شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری از هفته درختکاری در شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری از هفته درختکاری در شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری از هفته درختکاری در شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری از هفته درختکاری در شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری از هفته درختکاری در شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری از هفته درختکاری در شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری از هفته درختکاری در شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری از هفته درختکاری در شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری از هفته درختکاری در شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری از هفته درختکاری در شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری از هفته درختکاری در شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری از هفته درختکاری در شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری از هفته درختکاری در شرکت نفت پاسارگاد