اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 اسفند 1394
گزارش تصویری مراسم پایان سال شرکت نفت پاسارگاد

  گزارش تصویری مراسم پایان سال شرکت نفت پاسارگاد

مراسم پایان سال شرکت نفت پاسارگاد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، مراسم پایان سال شرکت نفت پاسارگاد در دفتر مرکزی این شرکت برگزار شد.

تصاویر
 • گزارش تصویری مراسم پایان سال شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مراسم پایان سال شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مراسم پایان سال شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مراسم پایان سال شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مراسم پایان سال شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مراسم پایان سال شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مراسم پایان سال شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مراسم پایان سال شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مراسم پایان سال شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مراسم پایان سال شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مراسم پایان سال شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مراسم پایان سال شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مراسم پایان سال شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مراسم پایان سال شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مراسم پایان سال شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مراسم پایان سال شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مراسم پایان سال شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مراسم پایان سال شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مراسم پایان سال شرکت نفت پاسارگاد