اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 05 اردیبهشت 1395

  برنامه عرضه انواع قير در روز یکشنبه 5 اردیبهشت 95

باسلام و احترام ، عرضه انواع قير در روز یک شنبه تاريخ 05/اردی بهشت/95 به شرح ذيل تقديم مي گردد.

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نقدی

کارخانه تهران

70/60

6000

500

2000

کارخانه تهران

100/85

6000

500

1000

کارخانه تهران

PG 64-16

6000

500

2000

کارخانه تهران

MC250

9324

200

200

کارخانه اراک

70/60

5650

500

2000

کارخانه اراک

100/85

5650

500

2000

کارخانه اراک

PG 58-22

5650

500

2000

کارخانه بندرعباس

PG 70-10

6850

500

500

کارخانه بندرعباس

PG 64-16

6600

500

500

کارخانه بندرعباس

MC250

9324

200

200

کارخانه آبادان

70/60

6100

500

1000

کارخانه آبادان

PG 64-16

6100

500

500

کارخانه آبادان

MC250

9324

200

200

کارخانه شیراز

PG 64-16

6000

500

1000

کارخانه تبریز

PG 58-22

6000

500

1000

جمع

6600

16100
شرط ضمن عقد فروش:

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .