01
آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-15-1400/ن-م

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-15-1400/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه ویسکومتر آنلاین خوارک VB جهت کارخانه آبادان از طریق مناقصه اقدام نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 01/09/1400 لغایت 08/09/1400 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 20/09/1400 تحویل نمایند.

  1. تهران سعادت آباد- بلوار دریا- خیایان مطهری شمالی- کوچه ساحل دوم شرقی- انتهای کوچه-پلاک 37- دبیرخانه مرکزی شرکت نفت پاسارگاد.
  2. مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده تضمین شرکت در مناقصه به میزان 330.000.000 ریال(سیصد و سی میلیون ریال) می باشد که می بایست به صورت الف- ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار یا ب- چک بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد یا ج واریز وجه نقد به شماره حساب 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد باشد.
  3. مدت تحویل : از زمان ابلاغ قرارداد به مدت 4 ماه خورشیدی می باشد.
  4.  محل تحویل و نصب و راه اندازی موضوع مناقصه: آبادان، پالایشگاه آبادان، واحدقیرسازی شرکت نفت پاسارگاد.
  5. مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت(اشخاص حقوقی) به همراه کارت شناسایی معتبر.
  6. به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه است.
  • درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |