09
مزایده مجموعه قطعات اصلی کمپرسورهای دست دوم و قطعات مصرفی مربوطه

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد مجموعه قطعات اصلی کمپرسورهای دست دوم و قطعات مصرفی مربوطه را از طریق مزایده به فروش برساند، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده، در ساعات اداری از تاریخ 06/06/1398 لغایت 13/06/1398 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه تاریخ 27/06/1398 به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند.

  1. تهران سعادت آباد - بلوار دریا-خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-امور قراردادها- تلفن 23036218-23036214.
  2. مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده : سپرده تضمین شرکت در مزایده به میزان 500.000.000 ریال(پانصد میلیون ریال) می باشد که می بایست به صورت چک بانکی رمزدار بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد و یا واریز وجه نقد به حساب جاری جام به شماره 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد باشد.
  3. قیمت پایه موضوع مزایده: مطابق با جدول بخش 4 مندرج در اسناد مزایده.
  4. مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مزایده : معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت(اشخاص حقوقی) به همراه کارت شناسایی و اشخاص حقیقی با کارت شناسایی.
  5. به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مزایده، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • هزینه آگهی و کارشناسی بعهده برنده مزایده است.
  • درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مزایده گزار ایجاد نمی نماید.

 

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |