امور مشتریان

با نگاهی به منشورهای اخلاقی سازمان ها و شرکت های بزرگ و موفق متوجه اهمیت و فا دار سازی مشتریان ، ارائه ارزش های متمایز و تعهد در خدمت رسانی و حل مشکلات مشتریان میگردیم . دغدغه های سازمان های پیشرو چگونگی بینش مشتری است. بر اساس دیدگاه و فلسفه مشتری مداری در بسیاری از سازمانها و مراکز تجاری بزرگ و موفق دنیا ، واحد مدیریت ارتباط با مشتری به وجود آمده است. مدیریت ارتباط با مشتریان به عنوان یک فلسفه، یک هدف، یک واحد اجرایی ، یک توانمندی ، یک مزیت و بالاخره به عنوان تکنولوژی در سازمانها و مراکز تجاری و شرکت‌های بزرگ مطرح گردیده است. در درون این واحد واحدهای سازمانی و یا وظیفه‌ای اجرایی تعریف شده ی دیگری به نام مدیریت شکایت مشتریان (CCM ) و همچنین مدیریت سنجش رضایت مشتریان( CSM) و صدای مشتری( VOC) ، در موفقیت واحدهای امور مشتریان و ایجاد رضایت و وفادار سازی مشتریان نقش بسزایی را ایفا می کنند. در نگاه کلی مشتری مداری یعنی قرار دادن مشتری به عنوان محور و هدف و مرکز توجه و انجام هر عملی که نیازهای آشکار و پنهان او را برآورده سازد.