:تلفن دفتر مدیریت

08632213720 ، 08632213669 ، 08632235767

نشانی: اراک، پالایشگاه شازند اراک، واحد قیرسازی، کارخانه شرکت نفت پاسارگاد
فکس: 08613679530
مدیر کارخانه: علیرضا فراهانی
تعداد پرسنل 81 نفر
محصولات کارخانه: قیرهای 70/60 و 100/85
ظرفیت تولید: 11000 بشکه در روز

برخورداری از نیروهای توانمند و متخصص به طوری که اکثر پروژه های توسعه کارخانه توسط پرسنل موجود اجرا شده اند.