دات نت نیوک
X
GO
 •  تلفن: ٠٤١١٤٢١٢٨٩٧ ،٠٤١١٤٢١٢٨٩٦ ،٠٤١١٤٢١٢٨٩٥ (٠٢١)
 •  نمابر : ٠٤١١٤٢١٢٨٩٨
 •  آدرس: تبریز، کیلومتر 2 جاده آذرشهر، پالایشگاه تبریز، واحد قیرسازی شرکت نفت پاسارگاد
 •  مدیر کارخانه: علی شاهد بهروز
 •  تعداد پرسنل: ٩٢ نفر
 •  صندوق پستی: ٥١٩٧١٣١١١
 •  لینک صفحه منطقه شمال غرب
 •  تلفن: ٠٢١٥٥٢١٨٥٨٢ (٠٢١)
 •  نمابر : ٠٢١-٢٢٩١٥٣٦٠
 •  آدرس:  رجایی شهر، بزرگراه شهید تندگویان، پالایشگاه نفت تندگویان، کارخانه قیرسازی شرکت نفت پاسارگاد
 •  سرپرست کارخانه: آقای مهندس پویان سعیدی
 •  تعداد پرسنل: ١٣٠ نفر (با احتساب كاركنان واحد تحقيقات)
 •  لینک صفحه منطقه شمال شرق
 •  تلفن: ٠٧١١٨٣٠٨٧٧٦ (٠٢١)
 •  نمابر : ٠٧١١٨٢٠٧٣٦٣
 •  آدرس: زرقان، صندوق پستی 117-73415 شرکت نفت پاسارگاد
 •  مدیر کارخانه: آقای سعید گودرزی
 •  تعداد پرسنل: ٨١ نفر
 •  لینک صفحه منطقه شرق
 •  تلفن: ٠٨٦٢٤٢٢٤٦٠٦ (٠٢١)
 •  نمابر : ٠٨٦١٣٦٧٩٥٣٠
 •  آدرس: اراک، پالایشگاه شازند اراک، واحد قیرسازی، کارخانه شرکت نفت پاسارگاد
 •  مدیر کارخانه: آقای محسن صوفی
 •  تعداد پرسنل: ٨١ نفر
 •  لینک صفحه منطقه غرب
 •  تلفن: ٠٦٣١٣٣٣٣٢٥١ (٠٢١)
 •  نمابر : ٣٤٤
 •  آدرس: آبادان، شرکت پالایش نفت آبادان، واحد قیرسازی، کارخانه شرکت نفت پاسارگاد
 •  مدیر کارخانه: آقای رضا شجاعی ارانی
 •  تعداد پرسنل: ٦٢ نفر
 •  لینک صفحه منطقه جنوب غرب
 •  تلفن: ٠٧٦١٥٥٦٢١٨٩ (٠٢١)
 •  نمابر : ٠٧٦١٥٥٦٢١٧٣
 •  آدرس: بندرعباس، پالایشگاه بندرعباس، واحد بشکه سازی و قیرسازی شرکت نفت پاسارگاد
 •  مدیر کارخانه: آقای حمیدرضا القاصی
 •  تعداد پرسنل: ١١٢ نفر
 •  لینک صفحه منطقه جنوب شرق
 •  خط ویژه:  ٤٧٥٠-٤٧٠١-٢٥٢٤٧٤٩-٠٦٥٢
 •  نمابر: ٢٥٢٤٧٠٤-٠٦٥٢
 •  آدرس: خوزستان ،بندر امام خميني (ره) ،مجتمع بندري امام خميني (ره) ،قطعه 93a ،اسكله 34 ،پايانه شركت نفت پاسارگاد
 •  تعداد پرسنل: ٣٤ نفر
 •  لینک صفحه پایانه بندر ماهشهر