دات نت نیوک
GO

امولسيونهاي قيري يا قيرابه‌ها سامانه‌هاي دوفازي هستند كه از قير، آب و يك يا چند ماده افزودني جهت تشكيل و پايدارسازي و اصلاح خواص قيرابه تشكيل شده اند. قيرابه‌ها به چهار خانواده تقسيم مي‌شوند. دو خانواده اول بيشتر از ديگران مورد استفاده واقع شده اند.

  • قيرابه‌هاي كاتيوني
  • قيرابه‌هاي آنيوني
  • قيرابه‌هاي غير يوني
  • قيرابه‌هاي رسي

قيرهاي امولسيوني با توجه به سرعت شكست و نوع كاربرد به اقسام زیر طبقه بندی می شوند:

  1. قير امولسيون زود شكن RS
  2. قير امولسيون كند شكن MS
  3. قير امولسيون ديرشكن SS

كه در حال حاضر نوع زودشكن کاتیونی بيشتر مصرف را در كشور دارد.

قیرآبه های آنیونیک
کدشکن Rss کدشکن Ms دیرشکن SS
RS-1 MS-1 SS-1
HFRS MS-2h -
- HFMS-1 -
- HFMS-2 -
- HFMS-2h -
- HFMS-2s -
قیرآبه های کاتیونیک
کدشکن CRS کدشکن CMS دیرشکن CSS
CRS-1 CMS-1 CSS-1
CRS-2 CMS-2h CSS-1h
17025
ISO 90001:2008
ISO/TS 29001
OHSAS 18001
ISO 14001:2004
HSE-MS OGP
ISO 10002:2004
ISO 10004:2012
CE Mark