دات نت نیوک
X
GO
تاریخ ورود قیمت عنوان قیمت شهر نوع بسته بندی نوع تحویل نوع معامله
شنبه-1396/02/30 40-50 268 منطقه جنوب غرب - آبادان فله FOB بندر امام خمینی نقدی
شنبه-1396/02/30 VG30 268 منطقه شرق - شیراز فله FOB بندر امام خمینی نقدی
شنبه-1396/02/30 60-70 265 منطقه جنوب غرب - آبادان فله FOB بندر امام خمینی نقدی
شنبه-1396/02/30 60-70 275 منطقه غرب - اراک فله FOB بندر عباس نقدی
شنبه-1396/02/30 VG40 332 منطقه شرق - شیراز بشکه FOB بندر عباس نقدی
شنبه-1396/02/30 VG30 326 منطقه شرق - شیراز بشکه FOB بندر عباس نقدی
شنبه-1396/01/30 VG40 284 منطقه شرق - شیراز فله FOB بندر عباس نقدی
شنبه-1396/02/30 VG30 278 منطقه شرق - شیراز فله FOB بندر عباس نقدی
شنبه-1396/02/30 40-50 323 منطقه غرب - اراک بشکه FOB بندر عباس نقدی
شنبه-1396/02/30 85-100 323 منطقه غرب - اراک بشکه FOB بندر عباس نقدی