دات نت نیوک
X
GO
تاریخ ورود قیمت عنوان قیمت شهر نوع بسته بندی نوع تحویل نوع معامله
سه شنبه -1396/09/21 VG40 - منطقه شرق - شیراز بشکه FOB بندر عباس نقدی
سه شنبه -1396/09/21 VG30 - منطقه شرق - شیراز بشکه FOB بندر عباس نقدی
سه شنبه -1396/09/21 VG40 - منطقه شرق - شیراز فله FOB بندر امام خمینی نقدی
سه شنبه -1396/09/21 VG30 - منطقه شرق - شیراز فله FOB بندر امام خمینی نقدی
سه شنبه -1396/09/21 VG30 - منطقه شرق - شیراز فله FOB بندر عباس نقدی
سه شنبه -1396/09/21 85-100 - منطقه شمال شرق - تهران فله FCA نقدی
سه شنبه -1396/09/21 60-70 287 منطقه شمال شرق - تهران فله FCA نقدی
سه شنبه -1396/09/21 85-100 - منطقه شمال غرب - تبریز فله FCA نقدی
سه شنبه -1396/09/21 60-70 - منطقه شمال غرب - تبریز فله FCA نقدی
سه شنبه -1396/09/21 60-70 - منطقه غرب - اراک فله FOB بندر عباس نقدی
سه شنبه -1396/09/21 85-100 - منطقه غرب - اراک فله FCA نقدی
سه شنبه -1396/09/21 60-70 284 منطقه غرب - اراک فله FCA نقدی
سه شنبه -1396/09/21 40-50 - منطقه غرب - اراک بشکه FOB بندر عباس نقدی
سه شنبه -1396/09/21 85-100 - منطقه غرب - اراک بشکه FOB بندر عباس نقدی
سه شنبه -1396/09/21 60-70 - منطقه غرب - اراک بشکه FOB بندر عباس نقدی
سه شنبه -1396/09/21 40-50 - منطقه غرب - اراک فله FOB بندر عباس نقدی
سه شنبه -1396/09/21 40-50 - منطقه جنوب غرب - آبادان فله FOB بندر امام خمینی نقدی
سه شنبه -1396/09/21 60-70 - منطقه جنوب غرب - آبادان فله FOB بندر امام خمینی نقدی