دات نت نیوک
GO
تاریخ ورود قیمت عنوان قیمت شهر نوع بسته بندی نوع تحویل نوع معامله
چهارشنبه-1396/07/05 40-50 266 منطقه جنوب غرب - آبادان فله FOB بندر امام خمینی نقدی
چهارشنبه-1396/07/05 VG30 266 منطقه شرق - شیراز فله FOB بندر امام خمینی نقدی
چهارشنبه-1396/07/05 60-70 263 منطقه جنوب غرب - آبادان فله FOB بندر امام خمینی نقدی
چهارشنبه-1396/07/05 60-70 271 منطقه غرب - اراک فله FOB بندر عباس نقدی
سه شنبه -1396/06/07 VG40 - منطقه شرق - شیراز بشکه FOB بندر عباس نقدی
سه شنبه -1396/06/07 VG30 - منطقه شرق - شیراز بشکه FOB بندر عباس نقدی
چهارشنبه-1396/07/05 VG40 272 منطقه شرق - شیراز فله FOB بندر امام خمینی نقدی
چهارشنبه-1396/07/05 40-50 340 منطقه غرب - اراک بشکه FOB بندر عباس نقدی
چهارشنبه-1396/07/05 85-100 340 منطقه غرب - اراک بشکه FOB بندر عباس نقدی
چهارشنبه-1396/07/05 60-70 340 منطقه غرب - اراک بشکه FOB بندر عباس نقدی
چهارشنبه-1396/07/05 40-50 271 منطقه غرب - اراک فله FOB بندر عباس نقدی
سه شنبه -1396/06/07 85-100 - منطقه شمال غرب - تبریز فله FCA نقدی
سه شنبه -1396/06/07 60-70 - منطقه شمال غرب - تبریز فله FCA نقدی
چهارشنبه-1396/07/05 85-100 247 منطقه غرب - اراک فله FCA نقدی
چهارشنبه-1396/07/05 60-70 247 منطقه غرب - اراک فله FCA نقدی
چهارشنبه-1396/07/05 60-70 257 منطقه جنوب غرب - آبادان فله FCA نقدی
چهارشنبه-1396/07/05 85-100 254 منطقه شمال شرق - تهران فله FCA نقدی
چهارشنبه-1396/07/05 60-70 254 منطقه شمال شرق - تهران فله FCA نقدی
17025
ISO 90001:2008
ISO/TS 29001
OHSAS 18001
ISO 14001:2004
HSE-MS OGP
ISO 10002:2004
ISO 10004:2012
CE Mark